සේවා

එක්සත් ජනපද ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්න
අපගේ නිෂ්පාදන සහ සේවාවන් ඇමරිකානු ගනුදෙනුකරුවන් විසින් හඳුනාගෙන ඇති අතර, අපි අඛණ්ඩව වසර තුනක් තිස්සේ අප සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන්නෙමු!
PET තාක්ෂණික ක්‍රියාවලිය
1. කලලරූපය පරාජය කිරීම 2. කළල මුදා හැරීම 3. පීඊටී බෝතල් කළල බෝතලය එක් පියවරක් සකස් කිරීම 4. බෝතලය පිඹීම 5. ස්වාධීන බෑග් ඇසුරුම් කිරීම
PE තාක්ෂණික ක්‍රියාවලිය
1. PE නිස්සාරණ බෝතලය පිඹීම 2. PE බෝතල් ඇසුරුම්
ඔබේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න